Polityka prywatności

                                  

                                                                                   POLITYKA PRYWATNOŚCI                                  

§ 1. Podstawowe pojęcia

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MaxiEcu Sp. z o.o. Sp. K., działająca pod adresem: 81-606 Gdynia Ul. Hodowlana 16; NIP: 5862323620; Regon. 368496355Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: shop@maxiecu.com lub telefonicznie: 58 676 02 67,

2.     Wyrażenia Strona użyte w niniejszym dokumencie  –  tyczy się strony internetowej, której właścicielem jest Administrator,

3.     Wyrażenie Użytkownik użyte w niniejszym dokumencie – odnosi się do każdej osoby korzystającej ze Strony.

 

§ 2. Dane osobowe

1.Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą opcji dostępnych na Stronie, takich jak formularz zamówienia produktu z możliwością rejestracji konta, formularz zwrotów, formularz kontaktowy oraz newsletter. Wszystkie opcje realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

2.Dane przetwarzane są wyłącznie w celu: zawierania i wykonania umów sprzedaży – w tym wygenerowania klucza do produktu (informacja cyfrowa), rejestracji i utrzymania konta Użytkownika, a także udzielania odpowiedzi na wysłane do sklepu zgłoszenia.

3.W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora danych  także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

4.    Zakres danych o których podanie prosimy Użytkownika jest ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum określonego przez cel dla którego dane te są przetwarzane.

5.    Administrator informuje, że dane osobowe przekazywane mu przez Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego organizacji międzynarodowych.

6.       Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, jak:

A)    przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi,

B)    podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,

C)    dostawcy usług informatycznych oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych,  

D)    podmioty współpracujące w zakresie Produktów Cyfrowych, - Administrator udostępnia dane osobowe producentowi oprogramowania w zakresie niezbędnym do wygenerowania klucza licencyjnego.

7.      Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

8.      Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

9.     Dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć miejsce podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

A)    przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika,

B)    ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową przez którąkolwiek ze stron,

C)    zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli ona była podstawą przetwarzania.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

10.    Dane osobowe są przechowywane na wskazany okres w związku z ewentualnością:

A)    dochodzenia roszczeń względem umowy,

B)    wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

C)    zapobiegania nadużyciom,

D)    analizowania statystycznego i archiwizacji,

E)    zasady rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§ 3. Uprawnienia Użytkownika

1.       Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

A)    prawo  do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

B)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

C)    prawo do przenoszenia danych,

D)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

E)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

2.       Prosimy mieć na uwadze, iż w przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie można także sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach - mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. 

3.          Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail
shop@maxiecu.com.

  1. Podanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.
  2. Użytkownik może nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie, co będzie skutkować brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.

§ 4. Pliki cookies

1.     Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.     Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

3.     Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4.       Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na po kliknięciu na dany link:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

 

§ 5. Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

A)    piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
i prowadzenia działań remarketingowych,

B)    kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

§ 6. Logi serwera

1.       Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2.       Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.       Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.       Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony
i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.       Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 7. Bezpieczeństwo danych

1.         Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.         Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich osób nieupoważnionych.

3.         Administrator posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa oraz podjęte środki mające na celu egzekwowanie zawartych w Polityce Bezpieczeństwa zaleceń.

4.           Określone przez Administratora sposoby przetwarzania jak i sam proces przetwarzania danych uwzględnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
w celu nadania niezbędnych zabezpieczeń i chronić prawa Użytkownika.

 

§ 8. Podstawa prawna

1.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.       Podstawą jest zatem:

A)    umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b)

B)    obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)

C)    zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) 

D)    umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b)

E)    prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f)


§ 9. Aktualizacja Polityki Prywatności

1.     Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli WKP będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować).

2.     Administrator zastrzega więc sobie prawo zmiany treści polityki prywatności, w przypadku wystąpienia:

A)    nowych wymagań po stronie obowiązującego prawa

B)    zmian technologicznych w funkcjonowaniu Stron,

C)    innych zmian w zakresie prowadzonej działalności Administratora, których wystąpienie wiąże się istotnie z treścią Polityki Prywatności,

3.      Aktualna, tj. obowiązująca wersja Polityki Prywatności jest dostępna na Stronie.

 

§ 10.Dodatkowe ustalenia

 

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Ostatnia aktualizacja: 01.11.2018 r.