Regulamin sklepu

                                    

                                                                                   REGULAMIN SKLEPU                                  

§ 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mpm-com.pl prowadzony jest przez firmę MaxiEcu Sp. z o.o. Sp. K., NIP 586-232-36-20, REGON 368496355, KRS: 0000698844adres działalności: Ul. Hodowlana 16, Gdynia 81-606, adres do korespondencji: j.w., adres poczty elektronicznej shop@maxiecu.com numer telefonu: 58 676 02 67.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

3.  Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w Sklepie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

4.  Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu podawane są w  walucie wybranej przez Klienta i zawierają podatki. Cena Produktu nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Produktów zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Zamawiającego. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową, Klient jest informowany o sumarycznej cenie, tj. uwzględniającej wszystkie opłaty (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

6. Na życzenie Klienta do zakupu wystawiana jest faktura VAT .

7. Sklep www.mpm-com.pl dokłada starań w kwestii dbania o prawa konsumenta. Klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Klienta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie jest Sprzedawca. Cel, zakres, zasady przetwarzania danych osobowych, a także prawa Klienta odnośnie jego danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.

 § 2. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –formularz dostępny w Sklepie, Usługa Elektroniczna  umożliwiająca założenie konta i złożenie Zamówienia. Rozpoczyna się poprzez dodanie wybranych przez Konsumenta Produktów do elektronicznego koszyka. W Formularzu Zamówienia Klient określa również warunki sposobu dostawy i płatności.

3.  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

4. KONTO – oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Konsumenta, Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, o charakterze dystrybucyjnym, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

6. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. PRODUKT CYFROWY– Produkt dostępny w Sklepie (oprogramowanie MaxiEcu), niezapisany na nośniku materialnym, Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, udostępniany w postaci w kodu aktywującego – klucza licencyjnego. Wymagania sprzętowe i techniczne – zawarte w opisie Produktu na Stronie.

8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

9. SKLEP - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.mpm-com.pl na platformie sklepowej OpenCart.

10. SPRZEDAWCA – MaxiEcu Sp. z o.o. Sp.K.; NIP: 586-232-36-20, REGON: 368496355; KRS: 0000698844adres działalności: Ul. Hodowlana 16, Gdynia 81-606, adres do korespondencji: j.w., adres poczty elektronicznej shop@maxiecu.com numer telefonu: 58 676 02 67.

11. UMOWA – umowa sprzedaży Produktu, a w przypadku Produktu Cyfrowego – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

13.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

 § 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 1.  W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

A)   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków 1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i 2) kliknięciu na stronie Sklepu, w zakładce „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - pola „Kontynuuj”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.

 Formularz Zamówienia jest usługą świadczoną nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 B)  Konto – utworzenia Konta możliwe jest przy wypełnianiu przez Klienta Formularza Zamówienia. Założenie Konta następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków 1) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz 2) wypełnieniu Formularza Zamówienia, tj. kliknięciu na stronie Sklepu, w zakładce „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - pola „Kontynuuj”.

 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@maxiecu.com.

 C)  Newsletter – możliwość zapisu istnieje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta. Po jego zaznaczeniu Klient zostaje zapisany na Newsletter.

Dodatkowo, dołączenie do korzystania z usługi jest możliwe przez wpisanie adresu mailowego w oknie „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu i kliknięciu pola „Zapisz się”.

 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@maxiecu.com.

 D)  Formularz Kontaktowy / Formularz Reklamacji – korzystanie z Formularzy jest usługą świadczoną nieodpłatnie o charakterze jednorazowym. 

 2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 1) komputer, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; 2) dostęp do poczty elektronicznej; 3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; 4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; 5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.  Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych w tym praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Ponadto, Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a Sprzedawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1.  Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia (§ 3. ust.1, p.A).

2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Powyższe następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany przez niego w Formularzu Zamówienia e-mail. Wiadomość ta jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy.

3.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości mailowej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

 § 5. SPOSOBY I TERMINY  DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność przy odbiorze, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2. Możliwe sposoby płatności zostały opisane w zakładce „Informacje o płatnościach”.

 § 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY / ODBIORU PRODUKTU

 1.  W przypadku Zamówień Produktów niebędących Produktami Cyfrowymi:

1.1. Dostawa ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej.

1.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Informacje o dostawie” oraz w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

1.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

A) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia – w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.

B) Przysyłka kurierska.

1.4. Termin dostawy Produktu wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych.

1.5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail.

1.6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta i dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze.

 2.  W przypadku Zamówień Produktów Cyfrowych:

2.1. Dostawa Produktu następuje poprzez przesłanie w wiadomości mailowej zawierającej  informacje umożliwiającą korzystanie z wybranej przez Klienta wersję oprogramowania.

2.2. Wiadomość wysyłana jest na adres mailowy podany w Formularzu zamówienia, po potwierdzeniu zapłaty, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.

2.3. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 5 dni.

 § 7. REKLAMACJA PRODUKTU

 1.  Wszystkie towary oferowane w naszym Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3.  Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wszelkie reklamacje, powinny być złożone:

A)  w przypadku oprogramowania MaxiEcu -  na stronie serwisu producenta www.maxiecu.eu

B) w pozostałych przypadkach – przez Formularz Reklamacji dostępny na stronie Sklepu.

5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.   W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany przez Sprzedawcę adres.

8.  W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

9.   Jeśli na dany Towar lub Usługę została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancje), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru lub innym dokumencie lub oświadczeniu).

10.  Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

11.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, na adres mailowy shop@maxiecu.com

 § 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych § 8, ust.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: pisemnie na adres: ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia; w formie elektronicznej na adres mailowy: shop@maxiecu.com

2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

A)   od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności,

B)  od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów  -  w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Zwracany Produkt ma być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia.

8.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

A) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

B)  bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 10.  Jeśli w toku zakupu Produktu Cyfrowego, Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu Cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

11. Zgodnie z obowiązującym przepisami, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

A)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

B)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

C)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 § 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1.  Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.   Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, ma możliwość:

A) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

B) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

C) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 § 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2.  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.  W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku wskazanym przez Klienta.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ostatnia aktualizacja: 01.11.2018 r.